Hållbarhet

För oss är det viktigt med hållbarhet för miljön, medarbetaren och företagsekonomin. Digitala möten har positiv inverkan på alla tre områden

Kvalitets- och miljöberättelse 2022

Övergripande verksamhet

Verksamhet
Logic IT grundades sommaren 2019 och består idag av 35 medarbetare. Vi levererar AV och IT lösningar till företag och organisationer. Vi har en positiv miljöpåverkan med vår verksamhet, då vi hjälper företag med att ställa om från fysiska möten till högkvalitativa möten digitalt. Därmed slipper våra kunder förflytta sig fysiskt för att genomföra alla möten. Vi tittar på hållbarhet från följande perspektiv: produkterna ska vara hållbart producerade, produkterna ska vara hållbara och vi ska hjälpa våra kunder att spara både pengar och miljön, genom minskade utsläpp.

Affärsidé
Genom hög kompetens och lyhördhet för våra kunder, levererar vi märkesobundna IT-lösningar till kundens digitala mötesmiljö. Med högt fokus på hållbarhet, kvalitet, ekonomi och effektivitet, ska vi alltid sätta kundens behov i fokus.
 
Miljöorganisation
Vår miljöorganisation består av en miljöansvarig och en miljösamordnare. För att kunna arbeta med miljöfrågor finns ett antal rutiner och planer upprättade såsom energi, avfallshantering och inköpsrutiner. Sker det någon avvikelse utifrån rutinerna eller planerna rapporteras detta enligt rutin.

Kvalitetsorganisation
Vår kvalitetsorganisation består av en kvalitetsansvarig. För att arbeta med kvalitetsfrågor finns ett antal rutiner och planer upprättade såsom kundplaner, RIK-möten, leverantörsuppföljningsmöten samt kundmöten enligt vår samverkansmodell. Sker avvikelser utifrån rutinerna eller planerna rapporteras detta enligt rutin.

Miljö

Vi är miljöcertifierade enligt Svensk miljöbas sedan 2021-05-19. Ladda ner>>

Logic IT Miljöpolicy

Kvalitet

Vi är kvalitetscertifierade enligt Svensk kvalitetsbas sedan 2021-05-19. Ladda ner>>

Lagkrav
För att kunna följa och bevaka nya och förändrade lagkrav som påverkar vårt arbete använder vi en webbtjänst vars syfte är att delge oss information när något nytt har hänt. I webbtjänsten utvärderar vi också hur vi lever upp till alla lagkrav som finns.

Kommunikation
Området kommunikation innefattar såväl intern som extern kommunikation. Kommunikation sker med medarbetare, kunder och leverantörer. Vi kommunicerar bland annat genom vår hemsida, mejl, sociala media, uppföljningsmöten med kunder och leverantörer och vid interna möten.

Svensk miljöbas
Svensk kvalitetbas
Jordglob_2

Uppföljning


Vi har definierat ett antal nyckeltal som vi anser  viktiga att följa upp. Nyckeltalen följs upp årsvis vid ledningens genomgång. Nyckeltalen speglar vårt miljöarbete och omfattar bland annat:

 • Andel elbil/hybrid av vår fordonsflotta.

 • Antal installerade mötesytor. 

 • Antal medarbetare utbildade i miljökunskap.

 • Antal kunder informerade om miljövinster vid användande av digitala möten.

Åtgärder:

Miljöförbättrande åtgärder

 • Vi återvinner och återanvänder allt emballage som vi transporterar våra leveranser i. 

 • Vi samordnar och koordinerar våra leveranser för att minimera vår miljöbelastning.

 • Vi har kontinuerlig utbildning kring vårt miljöarbete för nyanställda.

 • Vi har certifierat oss enligt Svensk Miljöbas.

 • Vi ska innan 2026 års utgång konvertera företagets bilar till elbilar eller hybridbilar. Vi ska gå från 50% - 100%.

 • Vi mäter våra möten i vårt CRM, där vi informerar våra kunder om hur vi med teknikens hjälp kan få dem att arbeta mer hållbart. Vi genomför ca 400 kundmöten om året och alla nykundsbesök ca 100st/år ska få information om hur vi kan hjälpa dem att bli mer hållbara med hjälp av den teknik vi säljer.

Kvalitetsförbättrande åtgärder

 • Vi har under 2021 certifierat oss enligt Svensk Kvalitetsbas. 

 • Vi har satt upp rutin för avvikelsehantering. 

 • Vi har framarbetat en personalhandbok och verksamhetshandbok för att beskriva vår verksamhet och få spridning av kunskap i organisationen. 

 • Vi har kontinuerlig utbildning kring vårt kvalitetsarbete för nyanställda. 

FCA04688-1

Ledningens genomgång


En gång per år har ledningen en genomgång då samtliga rutiner i företaget ses över för att säkerställa att vi jobbar på rätt sätt och håller rätt kvalitet. En del av ledningens genomgång innebär också att utvärdering av miljöarbetet sker.